[11/8] Cập nhật bảng giá Roman Plaza mới nhất

Roman Plaza - Chung cư đáng sống nhất khu vực Tây Nam Hà Nội
Ký hiệu
 căn hộ
Tầng Căn số DT tim tường Số
phòng
ngủ
Hướng
Lô gia
View Đơn giá tim tường
 (có VAT)
Đơn giá thông thủy
 (có VAT)
Tổng giá trị HĐ
 (Có VAT)
B1-711 7 11 105.30 3 phòng ngủ TB City View 25,524,063 27,011,898 2,687,683,838
B1-712 7 12 105.30 3 phòng ngủ TB City View 25,524,063 27,011,898 2,687,683,838
B1-714 7 14 111.00 3 phòng ngủ ĐB - TB City View 25,457,696 27,408,382 2,825,804,229
B1-717 7 17 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 26,808,190 28,370,878 2,822,902,372
B1-718 7 18 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 26,861,573 28,370,347 2,828,523,633
B1-801 8 01 108.4 3 phòng ngủ ĐN - TN River View 27,550,288 29,365,302 2,986,451,212
B1-803 8 03 73.5 2 phòng ngủ TN City View 26,622,167 28,235,632 1,956,729,265
B1-804 8 04 73.5 2 phòng ngủ TN City View 26,358,458 27,955,940 1,937,346,641
B1-805 8 05 81.4 2 phòng ngủ TN City View 26,214,863 28,226,056 2,133,889,849
B1-806 8 06 131.7 3 phòng ngủ TB - TN City View 25,787,012 27,388,302 3,396,149,504
B1-807 8 07 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,848,160 28,504,601 2,217,657,975
B1-808 8 08 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,779,787 28,505,289 2,212,010,405
B1-809 8 09 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,779,787 28,505,289 2,212,010,405
B1-810 8 10 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,779,787 28,505,289 2,212,010,405
B1-811 8 11 105.3 3 phòng ngủ TB City View 26,289,234 27,821,672 2,768,256,364
B1-812 8 12 105.3 3 phòng ngủ TB City View 26,289,234 27,821,672 2,768,256,364
B1-812A 8 12A 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,779,787 28,505,289 2,212,010,405
B1-814 8 14 111 3 phòng ngủ ĐB - TB City View 26,742,669 28,791,816 2,968,436,275
B1-815 8 15 111 3 phòng ngủ ĐB - ĐN River View 28,075,459 30,226,731 3,116,375,916
B1-816 8 16 82.6 2 phòng ngủ ĐN River View 28,687,405 30,535,821 2,369,579,677
B1-817 8 17 105.3 3 phòng ngủ ĐN River View 28,024,296 29,657,873 2,950,958,394
B1-818 8 18 105.3 3 phòng ngủ ĐN River View 28,080,114 29,657,332 2,956,835,996
B1-819 8 19 82.6 2 phòng ngủ ĐN River View 28,687,405 30,535,821 2,369,579,677
B1-820 8 20 82.6 2 phòng ngủ ĐN River View 28,687,405 30,535,821 2,369,579,677
B1-821 8 21 83.4 2 phòng ngủ ĐN River View 28,207,125 29,929,697 2,352,474,207
B1-824 8 24 144.3 3 phòng ngủ ĐB - ĐN River View 27,509,146 29,188,013 3,969,569,775
B1-1104 11 04 73.50 2 phòng ngủ TN City View 26,487,159 28,092,441 1,946,806,154
B1-1106 11 06 131.70 3 phòng ngủ TB - TN City View 25,784,521 27,385,657 3,395,821,417
B1-1107 11 07 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,712,005 28,360,046 2,206,411,606
B1-1111 11 11 105.30 3 phòng ngủ TB City View 26,155,915 27,680,581 2,754,217,808
B1-1112 11 12 105.30 3 phòng ngủ TB City View 26,155,915 27,680,581 2,754,217,808
B1-1112A 11 12A 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,643,979 28,360,730 2,200,792,682
B1-1117 11 17 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 27,472,144 29,073,536 2,892,816,807
B1-1118 11 18 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 27,526,862 29,073,005 2,898,578,599
B1-1124 11 24 144.30 3 phòng ngủ ĐB - ĐN River View 27,369,639 29,039,992 3,949,438,880
B1-1202 12 02 73.5 2 phòng ngủ TN City View 26,789,676 28,372,351 1,969,041,177
B1-1203 12 03 73.5 2 phòng ngủ TN City View 26,789,676 28,372,351 1,969,041,177
B1-1204 12 04 73.5 2 phòng ngủ TN City View 26,524,292 28,091,289 1,949,535,434
B1-1205 12 05 81.4 2 phòng ngủ TN City View 26,445,682 28,362,036 2,152,678,514
B1-1206 12 06 131.7 3 phòng ngủ TB - TN City View 25,974,280 27,520,616 3,420,812,619
B1-1207 12 07 82.6 2 phòng ngủ TB City View 27,012,890 28,642,680 2,231,264,743
B1-1208 12 08 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,944,183 28,643,365 2,225,589,489
B1-1209 12 09 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,944,183 28,643,365 2,225,589,489
B1-1210 12 10 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,944,183 28,643,365 2,225,589,489
B1-1211 12 11 105.3 3 phòng ngủ TB City View 26,443,169 27,956,482 2,784,465,644
B1-1212 12 12 105.3 3 phòng ngủ TB City View 26,443,169 27,956,482 2,784,465,644
B1-1212A 12 12A 82.6 2 phòng ngủ TB City View 26,944,183 28,643,365 2,225,589,489
B1-1214 12 14 111 3 phòng ngủ ĐB - TB City View 26,949,952 28,930,800 2,991,444,718
B1-1216 12 16 82.6 2 phòng ngủ ĐN River View 28,863,591 30,683,818 2,384,132,648
B1-1217 12 17 105.3 3 phòng ngủ ĐN River View 28,188,466 29,801,661 2,968,245,458
B1-1218 12 18 105.3 3 phòng ngủ ĐN River View 28,244,557 29,801,121 2,974,151,871
B1-1219 12 19 82.6 2 phòng ngủ ĐN River View 28,863,591 30,683,818 2,384,132,648
B1-1220 12 20 82.6 2 phòng ngủ ĐN River View 28,863,591 30,683,818 2,384,132,648
B1-1221 12 21 83.4 2 phòng ngủ ĐN River View 28,379,874 30,074,733 2,366,881,500
B1-1222 12 22 73.5 2 phòng ngủ ĐB City View 27,740,614 29,507,020 2,038,935,102
B1-1223 12 23 73.5 2 phòng ngủ ĐB City View 28,018,208 29,802,291 2,059,338,303
B1-1224 12 24 144.3 3 phòng ngủ ĐB - ĐN River View 27,763,608 29,328,614 4,006,288,648
B1-12A09 12A 09 82.60 2PN TB City View 26,033,407 27,675,153 2,150,359,409
B1-12A11 12A 11 105.30 3PN TB City View 25,549,464 27,011,632 2,690,358,570
B1-12A12 12A 12 105.30 3PN TB City View 25,549,464 27,011,632 2,690,358,570
B1-12A12A 12A 12A 82.60 2PN TB City View 26,033,407 27,675,153 2,150,359,409
B1-12A14 12A 14 111.00 3PN ĐB - TB City View 25,531,045 27,407,602 2,833,945,997
B1-12A17 12A 17 105.30 3PN ĐN River View 26,834,881 28,370,612 2,825,713,003
B1-12A18 12A 18 105.30 3PN ĐN River View 26,888,265 28,370,083 2,831,334,264
B1-12A20 12A 20 82.60 2PN ĐN River View 27,343,412 29,067,772 2,258,565,856
B1-1404 14 04 73.50 2 phòng ngủ TN City View 26,525,019 28,092,059 1,949,588,883
B1-1405 14 05 81.40 2 phòng ngủ TN City View 26,578,642 28,504,630 2,163,501,429
B1-1407 14 07 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,746,018 28,359,706 2,209,221,068
B1-1408 14 08 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,677,992 28,360,388 2,203,602,144
B1-1409 14 09 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,677,992 28,360,388 2,203,602,144
B1-1410 14 10 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,677,992 28,360,388 2,203,602,144
B1-1411 14 11 105.30 3 phòng ngủ TB City View 26,181,951 27,680,315 2,756,959,409
B1-1412A 14 12A 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,677,992 28,360,388 2,203,602,144
B1-1414 14 14 111.00 3 phòng ngủ ĐB - TB City View 26,163,071 28,086,082 2,904,100,897
B1-1424 14 24 144.30 3 phòng ngủ ĐB - ĐN River View 27,489,284 29,038,827 3,966,703,720
B1-1702 17 02 73.50 2PN TN City View 26,525,019 28,092,059 1,949,588,883
B1-1704 17 04 73.50 2PN TN City View 26,525,019 28,092,059 1,949,588,883
B1-1705 17 05 81.40 2PN TN City View 26,578,642 28,504,630 2,163,501,429
B1-1707 17 07 82.60 2PN TB City View 26,746,018 28,359,706 2,209,221,068
B1-1709 17 09 82.60 2PN TB City View 26,677,992 28,360,388 2,203,602,144
B1-1712 17 12 105.30 3PN TB City View 26,181,951 27,680,315 2,756,959,409
B1-1712A 17 13 82.60 2PN TB City View 26,677,992 28,360,388 2,203,602,144
B1-1718 17 18 105.30 3PN ĐN River View 27,554,221 29,072,740 2,901,459,496
B1-1724 17 24 144.30 3PN ĐB - ĐN River View 27,489,284 29,038,827 3,966,703,720
B1-2105 21 05 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,848,056 28,358,689 2,217,649,455
B1-2106 21 06 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,780,031 28,359,366 2,212,030,531
B1-2107 21 07 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,780,031 28,359,366 2,212,030,531
B1-2109 21 09 105.30 3 phòng ngủ TB City View 26,207,987 27,680,050 2,759,701,010
B1-2110 21 10 105.30 3 phòng ngủ TB City View 26,207,987 27,680,050 2,759,701,010
B1-2111 21 11 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,780,031 28,359,366 2,212,030,531
B1-2116 21 16 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 27,581,580 29,072,476 2,904,340,392
B1-2117 21 17 82.60 2 phòng ngủ ĐN River View 28,127,971 29,786,800 2,323,370,370
B1-2118 21 18 82.60 2 phòng ngủ ĐN River View 28,127,971 29,786,800 2,323,370,370
B1-2303 23 03 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,512,573 28,777,116 2,189,938,564
B1-2304 23 04 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,512,573 28,777,116 2,189,938,564
B1-2306 23 06 105.30 3 phòng ngủ TB City View 25,901,015 28,088,330 2,727,376,868
B1-2307 23 07 82.60 2 phòng ngủ TB City View 26,512,573 28,777,116 2,189,938,564
B1-2308 23 08 111.00 3 phòng ngủ ĐB - TB City View 26,288,009 28,495,791 2,917,969,042
B1-2311 23 11 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 27,204,294 29,501,670 2,864,612,129
B1-2312 23 12 105.30 3 phòng ngủ ĐN River View 27,232,053 29,501,391 2,867,535,185
B1-2314 23 14 82.60 2 phòng ngủ ĐN River View 27,846,924 30,225,440 2,300,155,953
B1-2406 24 06 105.30 3PN TB City View 24,914,437 27,018,437 2,623,490,258
B1-2407 24 07 82.60 2PN TB City View 25,535,658 27,680,385 2,109,245,328
B1-2410 24 10 82.60 2PN ĐN River View 26,820,373 29,073,003 2,215,362,848
B1-2411 24 11 105.30 3PN ĐN River View 26,167,590 28,377,418 2,755,447,240
B1-2412 24 12 105.30 3PN ĐN River View 26,220,973 28,376,860 2,761,068,501
B1-2412A 24 12A 82.60 2PN ĐN River View 26,820,373 29,073,003 2,215,362,848

[11/8] Cập nhật bảng giá Roman Plaza mới nhất

Tên

bảng giá đặt chỗ roman plaza,1,bảng giá đặt mua roman plaza,1,bảng giá roman plaza,2,CĐT Hải Phát,1,chung cư Roman,1,Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,1,dự án Hải Phát,1,lịch sử Hải Phát,1,mặt bằng Roman Plaza,1,mặt bằng Roman Plaza Hải Phát,1,Roman Hà Đông,1,Roman Hải Phát,1,Roman Plaza,6,Roman Plaza Hà Đông,6,Roman Plaza Hải Phát,4,tiến độ thanh toán Roman Plaza,1,Tiến độ xây dựng,1,tiện ích Roman Plaza,1,tiện ích Roman Plaza Hải Phát,1,tổng quan dự án Roman Plaza Hải Phát,1,vị trí Roman Plaza,1,
ltr
item
Roman Plaza - Chính thức Chủ Đầu Tư Hải Phát: [11/8] Cập nhật bảng giá Roman Plaza mới nhất
[11/8] Cập nhật bảng giá Roman Plaza mới nhất
Cập nhật bảng giá dự án Roman Plaza mới nhất ngày 12/8/2017
https://4.bp.blogspot.com/-I5rOF_NvZsk/WY0P2xalfYI/AAAAAAAAAEY/UuG7aoexpmggKzfxDLW9MedxzmkpIWeoACPcBGAYYCw/s1600/romanplaza.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-I5rOF_NvZsk/WY0P2xalfYI/AAAAAAAAAEY/UuG7aoexpmggKzfxDLW9MedxzmkpIWeoACPcBGAYYCw/s72-c/romanplaza.jpg
Roman Plaza - Chính thức Chủ Đầu Tư Hải Phát
http://www.romanplaza-hadong.com/2017/08/118-cap-nhat-bang-gia-roman-plaza-moi.html
http://www.romanplaza-hadong.com/
http://www.romanplaza-hadong.com/
http://www.romanplaza-hadong.com/2017/08/118-cap-nhat-bang-gia-roman-plaza-moi.html
true
3171773987330028156
UTF-8
Đã tải tất cả bài đăng Không tìm thấy bài đăng nào Xem thêm Đọc thêm Đáp lại Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Bài liên quan: LABEL ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy